Klíčové závěry

Německo dokazuje, že boj proti změnám klimatu a útlum jaderné energetiky mohou představovat dvě strany téže mince.

Mnoho zemí se snaží naplnit své klimatické závazky. Německo nahrazuje vyřazenou jadernou kapacitu obnovitelnými zdroji energie, konvenčními záložními elektrárnami a větší efektivitou. Obnovitelné zdroje energie snížily v roce 2016 německé emise o cca 130 milionů tun za rok. Svůj cíl z Kjóta – snížit emise o 21 procent pro rok 2012 – Německo dokonce překonalo o čtyři procentní body. Je ovšem velmi pravděpodobné, že Nemecko nesplní svůj interní klimatický cíl pro rok 2020 (čtyřicetiprocentní snížení vzhledem k roku 1990). Ke konci roku 2016 se podařilo snížit emise pouze o 27 % a na další snížení objemu emisí zbývá málo času. Zůstanou-li v provozu uhelné elektrárny, bude třeba, aby dalšího snížení bylo dosaženo v jiných sektorech. V úvahu přicházejí větší investice majitelů domů do jejích zateplení a omezení individuální automobilové dopravy. Nebude ovšem jednoduché přesvědčit německou veřejnost, aby se na těchto opatřeních podílela.