Proč Energiewende?

Energetická bezpečnost

Obnovitelné zdroje pomáhají snižovat německou závislost na dovozu energie. Německo je díky tomu méně zranitelné vůči nečekanému kolísání cen fosilních paliv i politickému vlivu ze zahraničí.

Energetická bezpečnost reflektuje dostupnost cenově přijatelné energie. Poptávka po energii stoupá ve stále více zemích s rozvíjející se ekonomikou – především těch s velkým počtem obyvatel, jako jsou Čína a Indie – a může převýšit nabídku, což by případně mohlo vést ke značnému zvýšení cen. Vzhledem k množství dovážené energie je Německo obzvláště zranitelné.

Obecně je problémem také to, že dodávky energie mohou z politických důvodů skončit ze dne na den, jak jsme viděli v 70. letech minulého století, když OPEC omezila dodávky ropy do některých zemí. Před několika lety přerušilo Rusko dodávky zemního plynu Ukrajině, což ovlivnilo i další země západní Evropy. Nedávný ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny situaci jen zhoršil. Čím více energie je daná země schopná získat v rámci svých hranic, tím méně je zranitelná vůči politickým roztržkám, za které ani nemusí být nijak zodpovědná. Diverzifikace zdrojů energie znamená i diverzifikaci producentských zemí.

Podle aktuálních očekávání mají ceny ropy zůstat v příštích letech relativně nízké, alespoň ve srovnání s deset let starými odhady, kdy rostoucí cena vedla k diskusím o "ropném zlomu". K faktoru rostoucí produkce ropy a plynu ve Spojených státech se přidává trend rozvoje elektromobility, který slibuje omezení spotřeby ropných paliv a pomáhá udržovat nižší cenu ropy. Navíc celosvětově snížená poptávka po uhlí vede k nízkým cenám tohoto paliva na mezinárodních trzích.

Ze zemí západní Evropy je Německo zdaleka největším dovozcem plynu z Ruska. Německo produkuje jen okolo 15 procent vlastního zemního plynu a přibližně 40 procent dováží z Ruska.

V zimě na přelomu let 2011 a 2012 omezilo Rusko dodávky plynu do Německa o 30 procent, protože v průběhu dlouhé studené zimy spotřebovávali sami Rusové více plynu. I přesto, že má Německo dostatečné skladové rezervy, aby dokázalo vykrýt takové výpadky, domácí výroba energie z obnovitelných zdrojů by byla spolehlivější.

O německé závislosti na uhlí, ropě a plynu z Ruska bylo napsáno mnoho slov, tato závislost je ale oboustranná. Rusko přerušilo dodávky plynu na Ukrajinu, protože její zástupci deklarovali, že budou nadále platit sníženou cenu dohodnutou v minulosti. Německo platí Rusku za dodávané zdroje tržní cenu. Pokles cen fosilních paliv poškodil ekonomiku exportních zemí. Na druhou stranu snížení ceny fosilních paliv může odrazovat investory do obnovitelných zdrojů kvůli delší době návratnosti vložených peněz; vlády musí zajistit, aby přechod k obnovitelným zdrojům pokračoval, třebaže nižší poptávka po fosilních palivech sníží jejich cenu.

Obnovitelné zdroje a úspory energie mohou snížit závislost zemí, které energii spotřebovávají, na zemích, které energetické zdroje těží. Za posledních několik desítek let tato závislost trvale narůstala. Snížení závislosti by pomohlo i světovému míru; nakonec války o zdroje a o ropné prokletí jsou přímo propojeny s problémy, kterým čelí mnoho politicky nestabilních regionů.

Obnovitelná energetika může mít podobu velkého počtu malých, decentralizovaných jednotek, anebo také malého počtu velkých centralizovaných elektráren. V tom druhém případě se může jednat o gigantické solární elektrárny v poušti nebo obrovské větrné farmy na pobřeží. Projekt Desertec, jehož cílem bylo postavit velké solární a větrné elektrárny v zemích Středomoří (včetně severní Afriky), aby zásobovaly elektřinou Evropu, je jedním z příkladů toho, že obnovitelné zdroje nemusí být decentralizované.

Podle zastánců projektu Desertec by byla cena elektřiny nižší a její výroba spolehlivější díky volbě nejvhodnějších lokalit. Dotčené relativně chudé země by navíc profitovaly z ekonomického rozvoje. Nicméně v roce 2014 byl projekt – přinejmenším coby společné úsilí o dovoz elektřiny do Evropy – přerušen. Afrika nadále usiluje o výrobu energie z obnovitelných zdrojů pro domácí spotřebu.

Nakolik by energie z obnovitelných zdrojů skutečně proudila ze severní Afriky do Evropy v případě politického konfliktu, by se teprve ukázalo.