Proč Energiewende?

Posílení lokálních ekonomik a dosažení sociální spravedlnosti

Místní vlastnictví obnovitelných zdrojů je dobrou investicí pro komunity, které do nich vložily své peníze. Energetická efektivita v kombinaci s obnovitelnými zdroji v dlouhodobém výhledu poskytuje chudým levnější energii než konvenční paliva.

Pokud komunity investují do vlastních projektů, ekonomická návratnost je podstatně větší, než když do nich investují velké, cizí firmy. Třebaže je v Německu vlastnictví na úrovni komunit běžné, čelí také velkým překážkám. Od roku 2014 se německá vláda soustředí více na mořské větrné elektrárny, které jsou vesměs vlastněny energetickými společnostmi. Politické rozhodnutí o přechodu od podpory formou minimálních výkupních cen k aukcím rovněž není pro komunitní projekty příznivé. Velké firmy si mohou dovolit vstupovat do řady aukcí a nespěch v jedné z nich pro ně není likvidační. Na druhou stranu energetická družstva začínají s jedním lokálním projektem a v případě, že v aukci neuspějí, tak již patrně nebudou riskovat další pokus.

Potřebný je pohled z makroekonomického hlediska. Lidé mohou například dovážet topný olej k vytápění svého domu a peníze za nákup dovezeného oleje odtékají pryč ze země. Pokud však k pokrytí části tepla pro vytápění instalují solární kolektory na teplou vodu, získají energii zdarma a mnohem větší díl výdajů za energie zůstane v dané zemi – a pravděpodobně dokonce v dané komunitě.

Některé z investic se lidem navíc nepřímo vrátí v podobě daňových výnosů, které může obec či stát investovat do infrastruktury (školy, silnice, výzkum atd). Existuje řada odhadů pro konkrétní německé programy. Například velká část vládní podpory pro obnovitelné zdroje proudí skrze německou rozvojovou banku KfW. V rámci programu na rekonstrukci budov se na každé investované euro vybere odhadem tři až pět eur na příjmech z daní (http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id_mailing=275&toegang=63923f49e5241343aa7acb6a06a751e7&id=3697). Renovace budov nejenže pomáhají snižovat dovozy topného oleje a zemního plynu, ale současně i chrání a vytvářejí mnoho pracovních míst v oboru stavebnictví.

Lokální přidaná hodnota má i další vedlejší efekt: zvyšuje přijetí změn ze strany místních lidí. Pokud je komunita jedním z investorů do větrné farmy, NIMBY efekt (Not In My Backyard, „ne na mém dvorečku“) je podstatně menší, než když se jedná o projekt cizího investora. V Německu vznikly stovky energetických družstev. Občané se sdružují, aby společně investovali do obnovitelných zdrojů a stále více i do energetické efektivity. Vedle početných projektů na výstavbu elektráren skupují komunity rozvodné sítě od velkých provozovatelů distribučních soustav, aby měly větší kontrolu nad vlastními sítěmi.

Německé regiony a obce objevují ekonomické příležitosti spočívající v obnovitelných zdrojích a energetické efektivitě, jež se nabízejí obzvláště komunitám, které vyrobí více energie, než za celý rok spotřebují.

Ochrana chudých

Dalším důležitým aspektem energetické transformace je sociální spravedlnost. Energetická efektivita má nejen domácí přidanou hodnotu, ale snižuje i energetickou chudobu. Tato problematika se dostává v Německu do popředí s rostoucími cenami elektřiny. Maloobchodní cena elektřiny ovšem roste také kvůli tomu, že malí odběratelé doplácejí na energeticky náročné průmyslové velkoodběratele, kteří příplatky na podporu čisté energie neplatí. Navíc Německo čelí vysokým nákladům na podporu starších fotovoltaických elektráren, které byly podstatně dražší než dnes. Mezi lety 2002 a 2012 byla v Německu postavena polovina aktuálního výkonu fotovoltaiky za několikanásobně vyšší cenu ve srovnání s dneškem. Garantovaná výkupní cena pro tyto zdroje platí po dobu dvaceti let, takže do spotřebitelských cen se bude promítat do začátku třicátých let. V dlouhodobém horizontu ovšem zůstávají obnovitelné zdroje nejlevnější cestou rozvoje energetiky.

Zvyšující se ceny energií ovlivňují především nízkopříjmové domácnosti. Ty spotřebují vyšší podíl svých příjmů za energie a je nepravděpodobné, že by byly schopné investovat do energeticky úsporných opatření typu zateplení, úsporných aplikací nebo úsporných vozidel. Nejúčinnějším způsobem, jak bojovat s energetickou chudobou, je zavést energeticky úsporná opatření ve velkém měřítku – včetně renovací nízkopříjmových domácností ke snížení spotřeby energie.

Německá vláda financuje v rámci Energiewende po celé zemi energetické audity. Cílem je pomoci lidem, včetně těch, kteří pobírají sociální dávky, šetřit elektřinou, teplem a vodou. Program nadále poskytuje lidem zařízení na snížení spotřeby elektřiny a vody (jako kompaktní fluorescentní žárovky, prodlužovací kabely s tlačítkem vypnutí/zapnutí, úsporné sprchové hlavice). Energetické audity jsou ukázkou toho, jak může Energiewende vytvářet nové koncepty spolupráce.