Polityka czystej energii

Ustawa o kogeneracji

Do 2020 r. 25% energii w Niemczech ma pochodzić z kogeneracji, gdyż jest to metoda o wiele wydajniejsza niż produkcja energii i ciepła w oddzielnych układach. Aby osiągnąć założony cel, ustawa o kogeneracji przewiduje bonusy, których wysokość zależy od wielkości układu, a nie od spalanego surowca.

Pomimo, że ilość wytwarzanego ciepła można liczyć w kilowatogodzinach, tak samo jak w przypadku energii elektrycznej, Niemcy nigdy nie zdecydowały się na wprowadzenie taryf gwarantowanych dla energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zamiast tego postanowiono opracować ustawę o sprzężeniu energii i ciepła (ang. Cogeneration Act), która weszła w życie w 2002 r.

Kogeneracja to proces, w którym część ciepła odpadowego odzyskiwana jest z generatora energii, dzięki czemu wzrasta ogólna efektywność konsumpcji paliw. Cel, zdefiniowany w pierwszych nowelizacjach do ustawy z 2009 r. zakłada, że do roku 2020, 25% energii cieplnej w Niemczech będzie pochodziło z kogeneracji (w 2010 r. było to 14,5% ). Zważywszy na fakt, że w przeciwieństwie do elektryczności, magazynowanie ciepła jest prostsze i bardziej efektywne, można zwiększyć ilość jednostek w okresach zapotrzebowania na energię elektryczną, a energię cieplną zmagazynować na później.

W Niemczech toczy się debata na temat tego, czy jednostki kogeneracyjne powinny działać w oparciu o zapotrzebowanie na energię elektryczną czy na energię cieplną. Krytycy obecnego kierunku polityki argumentują, że niedobór w produkcji energii cieplnej w okresie największego zapotrzebowania może skutkować koniecznością uruchomienia mało wydajnych systemów rezerwowych, co może negatywnie odbić się na ogólnej efektywności systemu. Nie ulega jednak wątpliwości, że kogeneracja jest dużo bardziej wydajna niż oddzielna produkcja energii i ciepła. ASUE, niemiecka organizacja promująca energooszczędność szacuje, że całkowita efektywność kogeneracji może osiągnąć nawet 87%. W procesie, w którym energia elektryczna i cieplna produkowane są oddzielnie, efektywność produkcji sięga zaledwie 55%

Prawo przewiduje przydzielenie bonusów za każdą kilowatogodzinę energii wyprodukowaną w jednostce kogeneracyjnej. Energia z tego źródła ma również pierwszeństwo w dostępie do sieci. Co ciekawe, zachęty finansowe dotyczą jedynie energii elektrycznej; nie przewidziano dodatku za wytworzoną energię cieplną. Co więcej, jedynym wymogiem stawianym w obszarze efektywności jest zobowiązanie jednostki kogeneracyjnej do zmniejszenia konsumpcji energii pierwotnej o 10% względem produkcji tych samych ilości energii cieplnej i elektrycznej w oddzielnych układach.

W ustawie kogeneracyjnej z 2017 r. wprowadzono dwie podstawowe zmiany. Po pierwsze, zwiększono bonus dla małych jednostek kogeneracji z 5,41 do 8 eurocentów za kilowatogodzinę. Kwota ta, tzw „cogen index”, to dodatek do stawki za energię elektryczną naliczany dodatkowo do ceny hurtowej na Europejskiej Giełdzie Energii (EEX). Po drugie, zmieniono okres dostępności bonusu z 10 lat na 60 tys. godzin pracy.