Polityka czystej energii

Międzynarodowa Polityka Klimatyczna

Niemcy są na drugim miejscu wśród największych darczyńców na rzecz ochrony światowego klimatu. Niemieckie fundusze klimatyczne promują działania mające na celu złagodzenie zmiany klimatycznej poprzez badanie efektywności, finansowanie OZE, mobilność elektryczną, itd. Mimo to, Niemcy są daleko w tyle, jeśli chodzi o realizację uzgodnionego na szczeblu międzynarodowym celu przeznaczania 0,7% produktu krajowego brutto na Oficjalną Pomoc Rozwojową (ang. Official Development Assistance, ODA). W 2014 r. poziom tej pomocy wynosił około 0,42%, co przedstawia stały trend od 2008 r.

Niemcy są jednym z największych działaczy na rzecz ochrony światowego klimatu. Jednakże, podobnie jak niemal wszystkie pozostałe kraje OECD, Niemcom daleko jeszcze do realizacji podjętego na początku lat siedemdziesiątych zobowiązania do przeznaczania 0,7% produktu krajowego brutto na oficjalną pomoc rozwojową.

W 2010 r. utworzono pakiet energetyczno-klimatyczny oraz Międzynarodową Inicjatywę Klimatyczną. Obecnie obie funkcjonują pod wspólną nazwą „Inicjatywy Klimatyczne” i są finansowane głównie z handlu certyfikatami emisyjnymi. Mają one za zadanie promocję działań na rzecz złagodzenia zmiany klimatycznej, jak na przykład instalację efektywnych układów chłodzenia lub małych jednostek kogeneracyjnych, audyty energetyczne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, tworzenie sieci ośrodków konsultacyjnych dla małych przedsiębiorstw, a także, w przyszłości, wdrażanie wysokowydajnych technologii przemysłowych i procesów produkcyjnych.

Międzynarodowa Inicjatywa Klimatyczna (ICI) finansuje pionierskie projekty i usługi doradcze poza granicami Niemiec. Od jej powstania do wiosny 2016 r. dofinansowanych zostało 500 projektów o łącznej wysokości 1,7 miliarda euro. Inicjatywa wspiera politykę klimatyczną, efektywność energetyczną, OZE, działania w obszarze przystosowywania się krajów do zmiany klimatu, a także walkę z wycinką lasów i zanikiem bioróżnorodności. Według oficjalnej strony Inicjatywy, „działania wspierające i tworzące międzynarodowy ład w zakresie ochrony klimatu, transparentność, a także innowacyjne i nadające się do zaadaptowania rozwiązania, które wywierają wpływ wykraczający poza sferę konkretnego projektu” uznane są za priorytetowe.

Co roku wsparcie otrzymują wybrane i możliwe do powielenia projekty z krajów rozwijających się, nowo uprzemysłowionych oraz znajdujących się w fazie transformacji. Oprócz ICI projekty dotyczące ochrony klimatu w różnych obszarach na terenie Niemiec, np. projekty gminne, edukacyjne oraz firmowe finansuje Krajowa Inicjatywa Klimatyczna (NCI). Od początku 2015 r. sfinansowano około 19 tys. projektów, przeznaczając na nie ponad 500 milionów euro.